Personuppgifter

Viability Sweden AB följer General Data Protection Regulation (GDPR) och är Personuppgiftsansvarig. Vi hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Viability Sweden komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att ge dina uppgifter till oss medger du att information om dig lagras hos oss och att vi får sända utskick till dig. Utskick sker via post eller elektroniskt medium. Du är också införstådd med att de uppgifter du lämnar till oss används som underlag för analyser och statistik. Dina personuppgifter kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför bolaget, förutom för behandling för vår egen räkning, t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande. Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Du har enligt GDPR möjlighet att erhålla, efter skriftlig begäran, information om vår behandling av dina uppgifter. Viability Sweden AB kan komma att kräva ytterligare information som bekräftar att vi lämnar ut information till rätt person vid det tillfället. Den skriftliga ansökan ska skickas till Viability Sweden AB, Midgårdsgatan 18 C, 262 71 Ängelholm. Till samma adress eller till annika@viabilitysweden.se kan du begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter samt avanmäla att du inte vill ha utskick från oss.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att acceptera villkoren samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Säljföretagets ansvar
Säljföretaget är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om säljföretaget har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Ändring av villkoren
Säljföretaget kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighetsåtgärder.  Vill du säga upp din anmälan till nyhetsbrev el liknande kontaktar du oss på annika@viabilitysweden.se.